Управління ліквідністю компанії: розрахунок та аналіз

Управління ліквідністю компанії: розрахунок та аналіз«Світом правлять гроші» (з англ. cash is king) — афоризм, який ніколи не втратить актуальності. Забезпеченість компанії коштами (чи їх еквівалентами) характеризує ліквідність. За своєю суттю ліквідність — це достатність або навіть надлишок у компанії запасу міцності, який за потреби вона здатна скерувати на обслуговування поточних зобов’язань. Проаналізувати ліквідність можна за допомогою коефіцієнтів ліквідності, про які йтиметься у статті

ВИПУСК №12 (ГРУДЕНЬ, 2018)

 

Чому ж показники ліквідності є важливими для фінансового директора і для менеджменту компанії в цілому? Ефективність менеджменту у більшості випадків характеризується здатністю отримувати максимальну віддачу від інвестованих ресурсів. При ефективному менеджменті компанія здатна збільшувати наявні ресурси, що, своєю чергою, створює можливість до масштабування бізнесу. Але однією із функцій менеджменту є також спрямування вільних ресурсів у ті сфери діяльності компанії, які перетворюють їх на позитивні результати. Запорукою успіху менеджменту є відсутність ресурсів, що просто накопичуються та не приносять користі для компанії. Менеджмент передбачає, що не можуть активи збиратися і не приносити користі. Таким чином, у менеджера є тільки одне обмеження — необхідність забезпечення щоденного і безперебійного функціонування компанії. Оскільки компанія існує не у вакуумі, а у світі, в якому взаємодіють власники ресурсів, вона бере участь в цьому обміні і повинна мати засоби для обміну — оплати одних ресурсів на інші.

 

Для управління процесом забезпечення необхідного мінімуму ресурсів для щоденної роботи і збереження життєздатності компанії використовується інструментарій оцінки ліквідності компанії.

 

Спочатку ми повинні ознайомитись із сутністю ліквідності. Як уже зазначалося, ліквідність характеризує ступінь міцності компанії під час процесу обслуговування своїх поточних зобов’язань перед контрагентами. При цьому можливості компанії по обслуговуванню своїх зобов’язань не тільки характеризують здатність забезпечити безперебійне функціонування компанії, але є фактором її ділової репутації. Недостатній рівень ліквідності є джерелом ризиків — банкрутства, продажу бізнесу чи його зупинки. Тому фінансові директори повинні постійно пильнувати за рівнем ліквідності компанії — забезпечуючи стабільний рівень забезпеченості грошовими коштами (чи їх еквівалентами).

 

Під ліквідністю, зокрема, слід розуміти швидкість і можливість продажу ресурсів за справедливою ціною, а також здатність нарощувати ресурси в разі позитивної динаміки, обслуговувати борги, обертаючи в необхідну для цього готівку наявні активи. Ліквідність характеризує ступінь чутливості компанії до ризиків — чим нижче рівень ліквідності, тим вище ймовірність несприятливого збігу обставин, який призведе до повної втрати платоспроможності, тим вище чутливість компанії до несподіваних проблем. Характерною особливістю ліквідності комерційної компанії є здатність обслуговувати поточні платежі, повертати взяті позики, товарні кредити, а також своєчасно сплачувати податки і збори до бюджету.

 

Види ліквідності

Виділяють три види ліквідності підприємства:

• Поточна ліквідність характеризує склад та величину активів. Висока ліквідність дозволяє компанії відчувати себе впевнено за різких тимчасових змін ринкових умов. У такому випадку компанія без особливих проблем витримає такі труднощі, як протермінування дебіторської заборгованості, форс-мажорні обставини, що виражаються у наявності непередбачених витрат, або необхідність термінових платежів за борговими зобов’язаннями. Для оцінки використовується все майно, яке конвертується у гроші протягом одного виробничого циклу, яке, своєю чергою, зіставляється з усіма зобов’язаннями, термін погашення яких — менше одного року.

• Швидка ліквідність покликана оцінити мобільність коштів компанії, тобто можливість конвертувати наявні ресурси у гроші в стислі терміни. При її оцінюванні зважають на дебіторську заборгованість з терміном повернення рік і менше, а також грошові кошти та фінансові вкладення. Такі активи можна швидко конвертувати у грошові кошти для погашення пред’явлених до оплати боргів.

• Абсолютна ліквідність характеризує обсяг грошових коштів на рахунках і в касі компанії, які за потреби будуть спрямовані на оплату термінових зобов’язань.

 

Отже, відмінність між розглянутими видами ліквідності безпосередньо пов'язана зі швидкістю конвертації немонетарних активів у монетарні, адже не є секретом той факт, що далеко не завжди активи можуть бути реалізовані швидко і за ринковою вартістю. Так, найменш ліквідними є необоротні активи: це будівлі і споруди різного ступеня готовності та обладнання. Коли ми оцінюємо ліквідність компанії, ми вважаємо, що зазначені активи ми не зможемо продати в стислі терміни, а тому використовувати їх вартість у розрахунках ми також не можемо.

 

Варто зазначити, що окрім коштів на рахунках і різних фінансових активів найбільш ліквідною вважається дебіторська заборгованість зі стислим терміном погашення (до 1 року).

Проаналізувати ліквідність компанії можна, використовуючи добре розроблений інструментарій фінансового аналізу. Фінансовий менеджмент пропонує для кожного виду ліквідності свій коефіцієнт.

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio)

Для оцінки можливості погашення всіх короткострокових зобов’язань застосовується однойменний коефіцієнт:

Current Ratio = (Ca + De + St) / (Cr + Cl),

де Са (Cash) — гроші, грошові еквіваленти та короткострокові фінансові активи;

De (Debtors) — заборгованість клієнтів, постачальників і підрядників перед компанією з терміном погашення менше року;

St (Stocks) — запаси сировини, матеріали на складі, незавершене виробництво та готова продукція;

Cr (Creditors) — поточна заборгованість компанії перед постачальниками;

Cl (Other current liabilities) — інші короткострокові зобов’язання.

 

Придбати повну версію статті