Преміювання за підсумками року

Преміювання за підсумками рокуВИПУСК №1 (СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2020)

Валентина Журавська,

науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України

 

Преміювання за підсумками року

Преміювання є важливим аспектом забезпечення мотиваційної складової працівників щодо результатів праці підприємства будь-якої форми власності, підвищення їх матеріальної зацікавленості у покращенні кінцевих результатів господарської діяльності певного підприємства.

 

Варто акцентувати увагу на тому, що у чинному законодавстві відсутнє чітке врегулювання питань щодо преміювання працівників, а відтак роботодавці мають певну свободу у цих питаннях. Складовими елементами організації будь-якого преміювання на підприємствах (в організаціях, установах закладах тощо) в цілому є визначення показників, умов і розмірів преміювання, а також джерел виплати премій, періодичності преміювання, категорії персоналу, яким виплачуються премії та порядку їх виплати.

 

Законодавство:

• Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП);

• Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108);

• Податковий кодекс України;

• Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII;

• Господарський кодекс України та інші нормативно-правові документи.

 

Згідно зі ст. 2 Закону № 108 структура заробітної плати складається з:

• основної заробітної плати;

• додаткової заробітної плати;

• інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

 

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат як раз належать, зокрема, виплати у формі винагород за підсумками роботи підприємства (організації, установи, закладу тощо) за рік, що не передбачені чинним законодавством та які проводяться понад встановлені чинним законодавством норми.

 

Під премією розуміють певну грошову суму, яка виплачується працівникові понад основну заробітну плату за успішну трудову діяльність на підприємстві.

 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 2003 р. № 23, премія — це основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством. А згідно з Методичними рекомендаціями щодо оплати праці працівникам малих підприємств, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13 серпня 2004 р. № 186, «премія — основний, найбільш ефективний стимулюючий виробничу, підприємницьку, торговельну або комерційну діяльність вид додаткової, понад основну, заробітної плати, яка виплачується за поліпшення основних показників колективної та індивідуальної праці працівників, а також кінцевих загальних результатів виробничої, підприємницької, торговельної або комерційної діяльності» Як бачимо у цих Методичних рекомендаціях наведено більш розгорнуте визначення поняття премії.

 

Варто зазначити, що всі премії можна розділити на два типи (або форми преміювання):

• премії, які належать до додаткової заробітної плати, тобто це премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій, тобто преміювання передбачене системою оплати праці (виробничі премії);

• премії, які належать до заохочувальних та компенсаційних виплат, а саме — це виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, що не передбачені чинним законодавством, тобто такі, що здійснюються понад установлені чинним законодавством норми поза системою оплати праці як вид заохочення (невиробничі премії).

 

Придбати повню версію статті