Практика застосування МСБО (IAS) 16 «Основні засоби»: визначення вартості, дисконтування та облік

Практика застосування МСБО (IAS) 16 «Основні засоби»: визначення вартості, дисконтування та облікАльбіна Нечипуренко,

сертифікований аудитор,
бухгалтер-практик, професійний консультант і викладач програм по МСФЗ,
тьютор Фінансової академії «Актив»

ВИПУСК №6 (ЧЕРВЕНЬ, 2019)

 

Вимоги до розкриття інформації про основні засоби містить МСБО 16 «Основні засоби».

Цей стандарт визначає підхід, який слід застосовувати до основних засобів при підготовці фінансової звітності, щоб її могли зрозуміти та правильно інтерпретувати. Дані про первісну вартість, відстрочки платежу, амортизаційні нарахування, основні засоби, отримані в дар та багато іншого необхідно правильно визнавати, адже все це надає інформацію про інвестиції субʼєкта господарювання в його основні засоби

 

Що таке первісна вартість ОЗ? Як звучить правило дисконтування і який термін служби у землі? Що вимагає правило обліку землі і будівлі та що робити із накопиченим резервом переоцінки? Все це та багато іншого розкрито в статті та підкріплено прикладами та задачами із розвʼязком, моделями обліку, щоб наочна демонстрація застосування МСБО 16 допомогла складати повні та достовірні фінансові звіти для широкого кола користувачів.

Метою МСБО 16 є роз'яснення правил обліку матеріальних необоротних активів (основних засобів).

 

Основні засоби — це матеріальні активи, які:

• призначені для використання в процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних цілях;

• передбачаються до використання протягом більш ніж одного звітного періоду.

 

Балансова вартість — сума, за якою актив визнається в звіті про фінансовий стан, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.

 

Первісна вартість — це сума сплачених грошових коштів або еквівалентів грошових коштів або справедлива вартість іншої відшкодування, переданого за актив, на момент його придбання або спорудження.

 

Вартість, яка амортизується — собівартість активу або сума, відображена в звітності замість собівартості, за вирахуванням ліквідаційної вартості.

 

Амортизація — це систематичне зменшення вартості активу, який амортизується, протягом терміну його корисної служби.

 

Справедлива вартість — вартість активу, яка могла б бути отримана при продажу активу, в угоді між добре обізнаними, зацікавленими в такій угоді та незалежними сторонами.

 

Збиток від знецінення — це сума, на яку балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування.

 

Сума очікуваного відшкодування — найбільша зі справедливої ​​вартості активу за вирахуванням витрат на продаж або його вартість при використанні.

 

Ліквідаційна вартість — оцінка величини, яка могла б бути отримана в даний час від реалізації активу за вирахуванням витрат на продаж в припущенні, що його стан такий, як якщо б він вже відпрацював весь термін своєї корисної служби.

 

Термін корисної служби:

• очікуваний період використання активу; або

• кількість виробів, яку передбачено виготовити з використанням активу.

 

До основних засобів відносяться:

• земельні ділянки;

• будівлі та споруди;

• машини та устаткування;

• водні судна;

• повітряні судна;

• автотранспортні засоби;

• інструменти та інвентар;

• і ін. основні засоби, що відповідають критеріям.

 

Критерії визнання

Собівартість об'єкта основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в разі, якщо:

• відповідає визначенню;

• існує достатня ймовірність того, що компанія отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди;

• собівартість даного об'єкта можна достовірно оцінити.

 

Визначення первісної вартості

Собівартість об'єкта основних засобів включає в себе суму, сплачену безпосередньо за сам об'єкт, з урахуванням всіх інших витрат, які необхідно було понести, для того щоб підготувати набутий актив до використання.

Первісна вартість об'єкта основних засобів є його ціна в еквіваленті грошових коштів.

 

Елементи первісної вартості:

1. Ціна покупки, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на придбання після вирахування торговельних знижок і відшкодувань;

2. Прямі витрати на доставку активу до місця призначення і приведення його в стан, необхідний для експлуатації.

Сюди входять:

• витрати на винагороди працівникам, безпосередньо пов'язані зі створенням або придбанням основного засобу;

• витрати на підготовку майданчика;

• первинні витрати на доставку та розвантаження;

• витрати на монтаж і збірку;

• витрати на позики;

• витрати на тестування обладнання (за вирахуванням надходжень від продажу продукції, виробленої в ході тестування);

• вартість професійних послуг.

3. Попередня оцінка витрат на демонтаж та вилучення об'єкта основних засобів (витрати на виведення з експлуатації) та відновлення природних ресурсів на якій він розташований, у відношенні яких підприємство бере на себе таке зобов'язання.

 

Наступні витрати не входять до первісної вартості основного засобу:

• збутові, адміністративні та інші накладні витрати;

• встановлені випадки неефективності і початкові операційні збитки, понесені до досягнення планових показників роботи;

• витрати, раніше віднесені на витрати (наприклад, на етапі досліджень);

• витрати на навчання персоналу.

 

Обмін основними засобами

Компанія може набувати актив не тільки за плату, а й шляхом обміну на інший актив/активи.

Первісна вартість такого активу повинна бути оцінена за справедливою вартістю. За основу оцінки може бути взята і справедлива вартість переданого активу, якщо вона точніше і легше визначається.

Однак якщо угода не носить комерційний характер і справедливі вартості не можуть бути надійно визначені, то актив визнається в звіті про фінансовий стан за балансовою вартістю переданого активу.

 

Відстрочка платежу

Якщо об'єкт основних засобів отримують на умовах відстрочення платежу, то різниця між первісною вартістю основного засобу і сумарними виплатами визнається як витрати на відсотки протягом усього періоду відстрочки, якщо тільки вона не капіталізується відповідно до порядку обліку, передбаченим в МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за позиками».

 

Основні засоби, отримані за договором фінансової оренди

Основний засіб, отриманий орендарем за договором фінансової оренди, відображається в обліку відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» і визнається в звіті про фінансовий стан за найменшою з:

• справедливої вартості об'єкта; і

• теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.

 

Основні засоби, отримані в дар

Основний засіб, отриманий в дар оцінюється на підставі експертної оцінки і передавальних документів. Якщо на придбання основних засобів отримана державна субсидія, первісна вартість визначається так само, як і для інших придбаних основних засобів. Однак вартість основного засобу може бути зменшена на суму отриманої субсидії відповідно до МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій».

 

Придбати повню версію статті