Особливості розробки та реалізації фінансової стратегії компанії

Фінансова стратегія необхідна компанії для того, щоб досягти поставленої  мети, означених цілей. Існує чимало підходів до розробки фінансової стратегії, однак спільними елементами процесу є визначення термінів планування, ідентифікація ключових фінансових цілей, а також шляхів їх досягнення. Необхідно приділяти особливу увагу до контролю за реалізацією стратегії, який варто налаштувати таким чином, щоб превентивно виявляти відхилення фактичного результату від запланованого, що дозволить коригувати стратегію у майбутньому. У поданій статті розлого роаналізуємо сутність фінансової стратегії компанії, особливості її розробки, контролю та реалізації

ВИПУСК №3 (БЕРЕЗЕНЬ, 2019)

 

Особливості розробки та реалізації фінансової стратегії компаніїФінансову стратегію можна визначити як генеральний план дій по забезпеченню компанії грошовими коштами і інструментами розпорядження ними. Для того щоб бути ефективною, фінансова стратегія компанії повинна включати такі обов’язкові елементи:

• аналіз і оцінку фінансово-економічного стану компанії;

• розробку облікової політики, а також податкової політики;

• управління власним капіталом;

• амортизаційну політику;

• управління робочим капіталом;

• управління позиковим капіталом;

• управління поточними витратами та продажами;

• дивідендну та інвестиційну політику.

 

Які переваги надає фінансова стратегія

Фінансова стратегія визначає, які джерела фінансування будуть використовуватися компанією для забезпечення сталого розвитку. Причому йдеться як про власні кошти (амортизація, нерозподілений прибуток, випуск акцій тощо), так і про позикові кошти (банківські кредити, облігаційні позики, кредиторська заборгованість перед постачальниками і підрядниками тощо).

 

Більш того, саме фінансова стратегія компанії допомагає визначитися з рядом життєво важливих параметрів і обмежень, а саме:

• які завдання мають бути вирішені для досягнення поставлених стратегічних цілей (наприклад, забезпечення фінансування інвестиційного проекту, вихід компанії на нові ринки збуту тощо);

• які обсяги фінансування знадобляться;

• терміни, у які необхідно буде надати фінансування;

• існуючі обмеження. Обмеження можуть бути різними. Все залежить від того, як сформульована корпоративна стратегія компанії. Наприклад, це можуть бути жорсткі вимоги за показником співвідношення боргу до EBITDA.

 

Саме фінансова стратегія компанії визначає всі перелічені вище обмеження. Подібні орієнтири можна використовувати при побудові прогнозних фінансових моделей та річних бюджетів.

Формування фінансової стратегії компанії неможливо, якщо відсутня загальна стратегія розвитку компанії, яка завжди задається «зверху» — власниками, акціонерами або радою директорів. Навіть коли стратегія розвитку не формалізована у внутрішньому документі, то певний орієнтир є завжди. Власники висловлюють побажання щодо частки ринку, географічного розподілу бізнесу, рівня рентабельності тощо. Це все повинна враховувати фінансова стратегія компанії, в якій побажання власників відображаються в цифрованому вигляді (із зазначенням конкретних показників).

 

Важливо зазначити, що первинна інформація щодо прогнозного рівня виручки від реалізації зазвичай надходить від комерційного підрозділу, тоді як фінансовий підрозділ займається розрахунками і сприяє вибору найбільш відповідної моделі розвитку бізнесу.

 

Найчастіше в компанії немає розробленої і затвердженої корпоративної стратегії, тому фінансовий директор, як правило, допомагає керівнику і власникам формалізувати критерії розвитку бізнесу, а також визначити ключові показники.

Перед тим як розглянути етапи розробки фінансової стратегії компанії, необхідно зосередитись на діагностиці поточного стану, як ключової складової процесу розробки фінансової стратегії.

 

Діагностика поточного стану

При здійсненні діагностики поточного стану все, як правило, зводиться до проведення SWOT-аналізу із виділенням сильних і слабких сторін, можливостей і загроз. Але не зайвим буде проаналізувати також й існуюче конкурентне середовище. Це можна зробити за допомогою того ж SWOT-аналізу, але стосовно основних гравців ринку.

 

Для проведення фінансового SWOT-аналізу потрібно дати оцінку фінансового стану як самої компанії, так і її найближчих конкурентів.

Наприклад, фінансовий директор може використати такі питання:

• Наскільки ефективніше компанія управляє оборотним капіталом порівняно з конкурентами (оборотність у днях)?

• Який розмір невикористаного ліміту банківської заборгованості залишився у компанії?

• Яке співвідношення боргу до EBITDA у компанії?

• Наскільки великим є показник кредитного навантаження у конкурентів?

• Яка вартість капіталу компанії у відсотках річних?

• Як конкуренти фінансують свій бізнес — шляхом залучення позик або чи за рахунок власних коштів?

• Які джерела фінансування є у конкурентів (наприклад, свій банк, фінансово стійкі акціонери тощо)?

• Яка динаміка чистого операційного грошового потоку у компанії та який стан даного показника у ключових гравців ринку?

 

Отримані відповіді потрібно зібрати у класичну матрицю SWOT-аналізу. Після цього, коли отримано чітке уявлення про сильні та слабкі фінансові аспекти діяльності компанії, можна приступати до розробки стратегії.

 

Етапи розробки фінансової стратегії

Перш за все потрібно визначити період дії стратегії, цілі фінансової діяльності, сформувати фінансову політику і деталізувати фінансові показники за періодами реалізації стратегії. Розгляньмо докладніше кожен з етапів.

 

Придбати повню версію статті