МСФЗ (IAS) 36 «Знецінення активів»: порядок виявлення знецінення активів на практичних прикладах

Альбіна Нечипуренко

сертифікований аудитор,
бухгалтер-практик, професійний консультант і викладач програм по МСФО,
тьютор Фінансової академії «Актив»,
inacademy.net

ВИПУСК №9 (ВЕРЕСЕНЬ, 2019)

 

Що таке збиток від знецінення та які його ознаки існують? Що таке ОГГК та очікуване відшкодування активу? Яка послідовність знецінення гудвілу та до якої вартості його можна проводити? Чи можна відновити раніше визнані збитки від знецінення активу (ОГГК)? Розгляньмо на практичних прикладах.

 

МСФЗ (IAS) 36 «Знецінення активів» — один із важливих міжнародних стандартів, який встановлює правила обліку знецінення основних засобів, нематеріальних активів, дебіторської заборгованості та інших активів. Основне правило цього стандарту — якщо балансова вартість активу перевищує його очікуване відшкодування за рахунок використання або продажу цього активу, компанія визнає збиток від знецінення.

 

Тому метою МСФЗ 36 є встановлення процедур, які застосовуються для відображення активів в звіті про фінансовий стан за вартістю, що не перевищує їх очікуваного відшкодування. 

 

Терміни

Сума очікуваного відшкодування — найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію або цінність використання.

Справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію — це сума, яка може бути отримана від продажу активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, при здійсненні угоди між добре обізнаними, зацікавленими здійснити таку операцію та незалежними одна від одної сторонами, за вирахуванням витрат на продаж.

Одиниця, яка генерує грошові кошти (ОГГК) — це найменша група активів, що визначається, та забезпечує надходження грошових коштів, яка в основному незалежна від притоку грошових коштів, що надходять від інших активів або груп активів.

 

Придбати повню версію статті