Модель рентабельності власного капіталу DUPONT

Для того щоб отримати інвестиції, компанія має бути привабливою для інвесторів. Зазначена привабливість насамперед характеризується фінансовою ефективністю бізнесу, яка, своєю чергою, може бути визначена за допомогою показника рентабельності власного капіталу. У наведеній статті ми розглянемо особливості розрахунку даного показника за допомогою моделі факторного аналізу рентабельності власного капіталу компанії DuPont

ВИПУСК №11 (ЛИСТОПАД, 2018)

 

Модель рентабельності власного капіталу DUPONTВласний капітал підприємства дозволяє придбати активи, які можна направити на виробництво продукції. Після реалізації товарів формується виручка, частина якої утворює чистий прибуток, а частка чистого прибутку у вигляді нерозподілених коштів спрямовується на збільшення власного капіталу.

 

Вихідними даними для аналізу діяльності компанії за допомогою моделі DuPont є її річна фінансова звітність. З неї можна взяти дані про абсолютні показники роботи (власний капітал, чисті активи (інвестований капітал), виручка та чистий прибуток) і розрахувати ключові відносні показники діяльності, а також оцінити вплив факторів на рентабельність власного капіталу компані.

 

Модель рентабельності власного капіталу (модель DuPont) об’єднує основні фактори операційної, фінансової та інвестиційної діяльності компанії.

Модель DuPont дозволяє оцінити вплив на рентабельність власного капіталу таких факторів, як:

• рентабельність продажів по чистому прибутку (індикатор ефективності операційної діяльності);

• мультиплікатор власного капіталу (індикатор фінансової активності);

• коефіцієнт оборотності чистих активів (індикатор інвестиційної активності та операційної ефективності).

 

Формула розрахунку рентабельності власного капіталу (Return on Equity – ROE) відповідно до моделі DuPont має такий вигляд:

ROE = M х NAT х ROS,

де М – мультиплікатор власного капіталу;

NAT (Net Assets Turnover) – коефіцієнт оборотності чистих активів;

ROS (Return on Sales) – рентабельність продажів по чистому прибутку.

 

Далі розгляньмо детальніше кожен з елементів моделі.

Мультиплікатор власного капіталу

Цей показник вираховується як відношення чистих активів до власного капіталу. Якщо він більший за одиницю, то для виробничої компанії це свідчить про активну фінансову діяльність, а отже, про високий фінансовий ризик.

 

Формула розрахунку мультиплікатора власного капіталу:

NA / Е,

де NA (Net Assets) – чисті активи;

Е (Equity) – власний капітал.

 

Коефіцієнт оборотності чистих активів

Даний показник характеризує швидкість трансформації активів у виручку і залежить від двох чинників – інвестиційної активності та операційної ефективності. При підвищенні інтенсивності інвестиційної діяльності, тобто при частому придбанні основних засобів чи інших необоротних активів, коефіцієнт оборотності знижується. У разі підвищення операційної активності, тобто при збільшенні ефективності використання активів, він, навпаки, підвищується.

 

Формула розрахунку коефіцієнту оборотності чистих активів:

R / NA,

де R (Revenue) – виручка;

NA (Net Assets) – чисті активи.

 

Рентабельність продажів по чистому прибутку

Рентабельність продажів по чистому прибутку відображає результативність операційної діяльності в частині цінової політики: якщо темп зростання цін реалізації продукції (товарів) компанії випереджає темп зростання цін на ресурси для виготовлення продукції, даний показник  зростатиме.

 

Формула розрахунку рентабельності продажів по чистому прибутку:

(NP / R) х 100%,

де NP (Net Profit) – чистий прибуток;

R (Revenue) – виручка.

 

Крім того, рентабельність продажів по чистому прибутку характеризує ефективність управління витратами, при підвищенні рентабельності і зниженні ресурсоємності продукції показник також збільшуватиметься.

 

Підвищення рентабельності власного капіталу

Варто зазначити, що коли власники або менеджмент компанії прагне підвищити рентабельність власного капіталу за рахунок трьох перелічених вище факторів (мультиплікатор власного капіталу, коефіцієнт оборотності, рентабельність продажів по чистому прибутку), то необхідно також зважати на специфіку внутрішнього та зовнішнього середовища компанії.

 

Придбати повну версію статті