Експрес-аналіз фінансового стану компанії: техніки вертикального та горизонтального аналізу

У минулому номері ми розглянули основи проведення експрес-аналізу фінансового стану компанії. Для проведення аналізу здебільшого було використано «Баланс» контрагента. Сьогодні розглянемо детальніше особливості проведення вертикального та горизонтального аналізу (із залученням «Звіту про фінансовий результат»), у рамках експрес-аналізу фінансового стану компанії

ВИПУСК №10 (ЖОВТЕНЬ, 2018)

 

Експрес-аналіз фінансового стану компанії: техніки вертикального та горизонтального аналізуСпочатку потрібно визначити сутність горизонтального та вертикального аналізу. Горизонтальний аналіз передбачає порівняння кожної статті із попереднім періодом, тоді як вертикальний аналіз фінансової звітності компанії стосується структури фінансових показників із визначенням впливу кожної статті на фінансовий результат. Необхідно звернути увагу на такі моменти: якщо збільшилася виручка, то зростання собівартості реалізованих товарів (продукції) є нормальним, а ось якщо збільшення собівартості реалізованих товарів і управлінських витрат відбулося на тлі зниження виручки або її незмінності — це має насторожити фінансиста, оскільки при збереженні такої тенденції у майбутньому компанія ризикує отримати проблеми щодо зниження ефективності бізнесу.

 

З витягами із фінансової звітності компанії «Гама» можна ознайомитись у таблиці 1 і таблиці 2.

Таблиця 1. Витяги із «Балансу» компанії «Гама»

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (горизонтальний аналіз)

грн

% до балансу

грн

% до балансу

грн

%

Активи

 

Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Основні засоби

7300

0,8

6430

0,7

-870

88,1

Разом

7300

0,8

6430

0,7

-870

88,1

Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

Запаси, у т.ч.:

473 050

52,9

495 200

52,8

22 150

104,7

готова продукція і товари

473 050

52,9

495 200

52,8

22 150

104,7

Витрати майбутніх періодів

2455

0,3

3800

0,4

1345

154,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками із бюджетом

19 595

2,2

20 030

2,1

435

102,2

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

380 200

42,5

405 608

43,3

25 408

106,7

Грошові кошти

11 500

1,3

6560

0,7

-4940

57,0

Разом

886 800

99,2

931 198

99,3

44 398

105,0

Баланс

894 100

100,0

937 628

100,0

43 528

104,9

Пасиви

 

 

 

 

 

 

Капітал та резерви

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

30

0,0

30

0,0

0

100,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

105 030

3,0

115 288

4,5

12 190

139,5

Разом

30 890

3,0

43 080

804,5

12 190

139,5

Короткострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

Запозичення та кредити

46 000

5,5

58 000

6,2

12 000

126,1

Кредиторська заборгованість, у т.ч. перед:

743 040

91,5

764 310

89,3

21 270

102,9

Постачальниками

738 400

91,0

755 530

88,3

17 130

102,3

Персоналом компанії

900

0,1

1800

0,2

900

200,0

Державним бюджетом

3740

0,4

6980

0,8

3240

186,6

Разом

789 040

97,0

822 310

95,5

33 270

104,2

Баланс

894 100

100,0

937 628

100,0

43 528

104,9

 

Таблиця 2. Витяги зі «Звіту про прибутки і збитки» компанії «Гама»

 

За звітний період

За аналогічний період минулого року

Відхилення (горизонтальний аналіз)

грн

% до виручки

грн

% до виручки

грн

%

Чиста виручка від продажу товарів, продукції, робіт та послуг (без ПДВ, акцизу та ін.)

680 015

100,0

699 410

100,0

-19 395

97,2

Собівартість товарів, продукції, робіт та послуг

620 032

91,2

655 920

93,8

-35 888

94,5

Валовий прибуток

59 983

8,8

43 490

6,2

16 493

137,9

Комерційні та управлінські витрати

41 850

6,2

28 650

4,1

13 200

146,1

Прибуток від продажів

18 133

2,7

14 840

2,1

3293

122,2

Відсотки до сплати

4963

0,7

4389

0,6

574

111,1

Прибуток до оподаткування

13 170

1,9

10 451

1,5

2719

126,0

Податок на прибуток

2912

0,4

2310

0,3

602

126,1

Чистий прибуток

10 258

1,5

8141

1,2

2117

126,0

 

Фокусувати увагу на аналізі змін числових показників (у структурі звітності) та на відстеженні змін темпів зростання кожної статті можна, проте це не є головним завданням експрес-аналізу фінансової звітності. Ми зосередимось на більш значних тенденціях та змінах.

 

Як бачимо, виручка компанії «Гама» у звітному році порівняно з минулим роком практично не змінилася (97,2%), при цьому чистий прибуток компанії збільшився на 26,0 % ((10 258/8141 — 1) х 100 %). Зростання чистого прибутку на тлі зниження виручки є хорошим показником (особливо в умовах нестабільності ринкової кон’юнктури).

 

Ми повинні дізнатись, за рахунок чого компанія досягла даного результату. Як видно з наведених розрахунків, у порівнянні з минулим роком, собівартість проданих товарів (продукції) зменшилася на 5,5 %, частка собівартості у структурі виручки так само знизилася з 93,8 % у минулому році до 91,2 % у звітному році. Це дозволило компанії отримати додатково 2,6 коп. (8,8 — 6,2) операційного прибутку з кожної гривні реалізованої продукції (проданих товарів). Однак ми не повинні робити швидких висновків, адже в абсолютному вираженні комерційні та управлінські витрати компанії зросли (на 46,1 %). Більш того, збільшилась їх частка у структурі виручки: з 4,1 % до 6,2 %, тобто кожна гривня виручки спричинила виникнення додатково 2,1 коп. управлінських та комерційних витрат. Якщо у майбутньому така тенденція збережеться, то компанії загрожує різке зниження ефективності.

 

Незважаючи на те що компанії практично вдалося зберегти виручку на рівні минулого року, короткострокова дебіторська заборгованість збільшилася на 6,7 %. Це може свідчити про те, що для збереження виручки компанії довелося піти на зміну своєї кредитної політики у бік збільшення кількості днів відстрочки при оплаті за реалізований товар.

 

На 4,7 % збільшився запас товару (готової продукції), при цьому відбулося збільшення короткострокових зобов'язань компанії. Отже, можна зробити висновок про те, що джерелом збільшення оборотних активів компанії були короткострокові зобов'язання. Оборотні активи загалом перевищили короткострокові зобов'язання на 97 760 грн (886 800 — 789 040) у минулому році та на 108 888 грн (931 198 — 822 310) у звітному році, що свідчить про платоспроможність компанії.

 

Однак не все є очевидним з першого погляду. Як бачимо, у складі активів компанії присутні такі статті, як: «Витрати майбутніх періодів» та «Дебіторська заборгованість за розрахунками із бюджетом». Остання здебільшого містить суму ПДВ до відшкодування. При цьому залишки за цими статтями зростають. Уявімо собі ситуацію, що в певний період часу у компанії виникне необхідність терміново погасити всі свої зобов'язання перед кредиторами, і вона змушена буде реалізувати всі свої поточні активи. Важливо пам’ятати, що витрати майбутніх періодів не можуть бути продані, адже це не майно, тому, ми повинні виключити дану статтю із розрахунку платоспроможності компанії. Аналогічна ситуація із «дебіторкою за розрахунками із бюджетом»: яка імовірність надання негайного відшкодування ПДВ із бюджету (беручи до уваги українські реалії)?

 

У даному випадку є два варіанти розрахунку. За першого варіанта, при аналізі платоспроможності та ліквідності компанії, рекомендується не враховувати суму ПДВ до відшкодування. За другого — можна зробити взаємозалік сум ПДВ до відшкодування та до сплати у бюджет. При цьому у разі якщо сума ПДВ до відшкодування перевищує суму ПДВ до сплати (як у нашому прикладі), решту суми ПДВ ми не враховуватимемо у розрахунках платоспроможності та ліквідності. Головним аргументом на користь зазначених підходів є той факт, що відшкодування ПДВ із бюджету займає досить тривалий проміжок часу (якщо взагалі компанії пощастить отримати відшкодування, без виникнення додаткових судових оскаржень з боку ДФС України).

 

У таблиці 3 наведено порівняння двох зазначених варіантів.

Таблиця 3. Порівняння двох варіантів розрахунку платоспроможності компанії

Показники

Варіант 1

Варіант 2

Минулий рік

Звітний рік

Минулий рік

Звітний рік

Оборотні активи

886 800

931 198

886 800

931 198

мінус витрати майбутніх періодів

2455

3800

2455

3800

мінус сума ПДВ до відшкодування із бюджету

19 595

20 030

19 595

20 030

= Поточні активи (ПА)

864 750

907 368

864 750

907 368

Короткострокові зобов’язання

789 040

822 310

789 040

822 310

мінус сума ПДВ до сплати у бюджет

--

--

3740

6980

= Поточні зобов’язання (ПЗ)

789 040

822 310

785 300

815 330

Різниця між ПА та ПЗ

75 710

85 058

79 450

92 038

 

Отже, при застосуванні обох підходів, платоспроможність компанії «Гама» значно покращилась.

 

Аналіз коефіцієнтів

Переходимо до розгляду коефіцієнтів, які допоможуть нам провести експрес-аналіз фінансової звітності компанії.

 

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності під час експрес-аналізу фінансової звітності компанії є необов’язковим. Це зумовлено двома причинами. По-перше, значення цих коефіцієнтів найбільш показові при їх розгляді у динаміці, тобто при побудові лінійного тренду, а не при проведенні експрес-аналізу фінансової звітності (адже ми не маємо достатньо широкої аналітичної бази для виконання такого завдання). По-друге, коефіцієнти ліквідності фокусуються на вже розглянуті нами співвідношення між поточними активами і поточними зобов'язаннями, а отже, вони покажуть нам вже виявлену тенденцію із зростання платоспроможності компанії. Тому при проведенні експрес-аналізу фінансової звітності найбільше нас цікавлять коефіцієнти, що характеризують ділову активність компанії, тобто коефіцієнти оборотності.

 

Придбати повну версію статті