Дисконтування: фінансовий та податковий аспекти

ВИПУСК №5 (ТРАВЕНЬ, 2020)

Юлія Щуровська (Рибалко), старший консультант з МСФЗ, EBS

Єгор Синицин, керівник групи оподаткування та трансфертного ціноутворення, EBS

 

Дисконтування: фінансовий та податковий аспектиЗа останній рік тема дисконтування зважаючи на значну кількість запитів до консультантів та широку практику податкових спорів стала однією з найгарячіших. Такий жвавий інтерес спричинив масовий перехід великих українських компаній на міжнародні стандарти фінансової звітності та необхідність звітувати за МСФЗ уже за 2019 рік, а також ухвалення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Актуальності даному питанню суттєво додали і податкові органи, які останнім часом масово донараховують податкові зобов’язання з податку на прибуток у зв’язку з проведенням дисконтування

 

Попри те, що у жовтня 2019 року до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) було внесено зміни, питання порядку дисконтування за цими стандартами досі залишається дещо дискусійним. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) передбачають більш чіткі правила та вимоги.

У цій статті ми розглянемо основні правила та спірні питання обліку й оподаткування боргових фінансових інструментів, що утримуються до погашення — кредитів, позик, фінансових допомог, інших фінансових активів та зобов’язань.

 

Теорія дисконтування

У теорії фінансового менеджменту дисконтування — це процес приведення майбутніх грошових потоків до теперішньої вартості. При цьому основними двома факторам, які впливають на дисконтовану величину, є майбутні грошові потоки та фактор дисконтування. Якщо ж розглядати це питання в теорії бухгалтерського обліку, то це класична облікова оцінка, яка потребує застосування судження.

 

Вимоги МСФЗ. Первісне визнання фінансових інструментів за МСФЗ має бути оцінене за справедливою вартістю плюс (у разі фінансового активу, що не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток) або мінус (у разі фінансового зобов’язання, що не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання.

 

Справедлива вартість зазвичай буде дорівнювати ціні операції, тобто справедливій вартості наданої або одержаної компенсації. Наприклад, справедлива вартість безвідсоткових фінансових інструментів може бути оцінена за теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків за конкретним фінансовим інструментом, дисконтована за переважною ринковою ставкою (подібною з точки зору валюти, строку, типу ставки відсотка й інших чинників) із аналогічним кредитним рейтингом.

 

При цьому різниця між справедливою вартістю та ціною операції відображається як прибуток або збиток, якщо такі операції не призводять до виникнення окремого активу або зобов’язання, або додаткового капіталу (відповідно до наявності інших операцій між сторонами, що компенсують невідповідність справедливої вартості та ціни операції або операцій між компаніями однією групи).

 

Торгівельна дебіторська заборгованість при первісному визнанні оцінюється за ціною операції, окрім випадків, коли до ціни операції включений значний компонент фінансування (суттєве відтермінування оплати або отримання авансу).  У такому випадку необхідно розраховувати теперішню вартість. При цьому МСФЗ дозволяє не виділяти значний компонент фінансування, якщо підприємство очікує, що період між часом, коли підприємство передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт платить за такий товар або послугу, становитиме не більше 1 року.

 

Придбати повню версію статті